Rozporzadzenie 882/2004 WE - Ratuj konie | Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva! Rozporzadzenie 882/2004 WE - Ratuj konie | Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva!

Rozporzadzenie 882/2004 WE

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt

Dziennik Urzędowy L 165 , 30/04/2004 P. 0001 – 0141
Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z
prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i
dobrostanu zwierząt
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego
art. 37, 95 i 152 ust. 4 lit. b),
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [1],
uwzględniając opinię Komitetu Regionów [2],
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [3],
a także mając na uwadze, co następuje:
[…]
(6) Państwa Członkowskie powinny egzekwować prawo paszowe i żywnościowe, reguły
dotyczące zdrowia zwierząt i ich dobrostanu oraz monitorować i sprawdzać, czy
właściwe wymagania w tym zakresie są spełniane przez podmioty gospodarcze na
wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Do tego celu powinny
być organizowane kontrole urzędowe.

(7) Właściwe jest zatem ustanowienie na poziomie wspólnotowym zharmonizowanych
ram ogólnych zasad dotyczących organizowania takich kontroli.
Właściwe jest
dokonanie w świetle doświadczeń oceny, czy takie ogólne ramy funkcjonują
prawidłowo, w szczególności w dziedzinie zdrowia zwierząt i ich dobrostanu.
Właściwe jest zatem, aby Komisja przedstawiła sprawozdanie wraz z wszelkimi
niezbędnymi wnioskami.
[…]
(11) Organy właściwe w zakresie przeprowadzania kontroli urzędowych powinny
spełniać szereg kryteriów operacyjnych tak, aby zapewnić bezstronność oraz
skuteczność takich kontroli. Organy te powinny dysponować dostateczną liczbą
wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oraz posiadać odpowiednie
urządzenia i sprzęt, aby wykonywać swoje obowiązki prawidłowo.

(12) Kontrole urzędowe powinny być przeprowadzane przy wykorzystaniu właściwych
technik opracowanych w tym celu, łącznie z rutynowym nadzorem i bardziej
intensywnymi kontrolami, takimi jak inspekcje, weryfikacje, audyty, pobieranie
próbek i ich badanie. Prawidłowe stosowanie tych technik wymaga właściwego
przeszkolenia pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe. Szkolenie jest
również niezbędne w celu zapewnienia, aby właściwe organy podejmowały decyzje w
jednolity sposób, w szczególności w odniesieniu do stosowania zasad analizy
zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).
(13) Częstotliwość kontroli urzędowych powinna być regularna i proporcjonalna do
zagrożenia
, uwzględniając wyniki kontroli przeprowadzonych przez podmioty
prowadzące przedsiębiorstwa paszowe i żywnościowe w ramach programów kontrolnych
opartych na HACCP lub programach zapewnienia jakości, w przypadku gdy takie
programy mają na celu spełnienie wymagań prawa paszowego i żywnościowego oraz
reguł dotyczących zdrowia zwierząt i ich dobrostanu. Kontrole ad hoc powinny być
przeprowadzane w przypadku podejrzenia występowania niezgodności. Dodatkowo
kontrole ad hoc mogłyby być przeprowadzane w każdej chwili, nawet w przypadku
gdy nie ma podejrzeń występowania niezgodności.
(14) Kontrole urzędowe powinny odbywać się na podstawie udokumentowanych
procedur w celu zapewnienia, aby kontrole te były przeprowadzane jednolicie oraz
stale cechowały się wysoką jakością.
(15) Właściwe organy powinny zapewnić, aby w przypadku gdy różne jednostki
kontrolne są zaangażowane w przeprowadzanie kontroli urzędowych, istniały i były
skutecznie stosowane odpowiednie procedury współpracy.
(16) Właściwe organy powinny również zapewnić, aby w przypadku gdy kompetencje
do przeprowadzania kontroli urzędowych zostały przekazane z poziomu centralnego
na poziom regionalny lub lokalny, istniała sprawna i skuteczna współpraca
pomiędzy poziomem centralnym a poziomem regionalnym lub lokalnym
.
[…]
(36) Wieloletnie krajowe plany kontroli powinny stanowić solidne podstawy dla
służb inspekcyjnych Komisji do przeprowadzania kontroli w Państwach
Członkowskich. Plany kontroli powinny umożliwiać służbom inspekcyjnym Komisji
sprawdzenie, czy kontrole urzędowe w Państwach Członkowskich są organizowane
zgodnie z kryteriami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu. Tam gdzie jest
to stosowne, w szczególności w przypadkach gdy audyt Państw Członkowskich wobec
wieloletnich krajowych planów kontroli wykazuje słabości lub braki, powinny być
przeprowadzone szczegółowe inspekcje i audyty.
(37) Państwa Członkowskie powinny być zobowiązane do przedstawienia Komisji
rocznego sprawozdania z informacjami dotyczącymi wykonania wieloletnich
krajowych planów kontroli. Sprawozdanie takie powinno przedstawiać wyniki
kontroli i audytów przeprowadzonych w latach ubiegłych oraz, w miarę potrzeby,
uaktualnienie wstępnego planu kontroli w odpowiedzi na te wyniki
.
(38) Wspólnotowe kontrole w Państwach Członkowskich powinny umożliwiać służbom
inspekcyjnym Komisji sprawdzenie, czy prawo paszowe i żywnościowe oraz przepisy
prawne w zakresie zdrowia zwierząt i ich dobrostanu są wykonywane w sposób
jednolity i prawidłowy w całej Wspólnocie.

[…]
(41) Naruszenia (…) reguł dotyczących zdrowia
zwierząt i ich dobrostanu mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzkiego,
zdrowia zwierząt i ich dobrostanu. Naruszenia takie powinny zatem w całej
Wspólnocie podlegać efektywnym, odstraszającymi i proporcjonalnym środkom na
poziomie krajowym.

[…]
PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
TYTUŁ I: PRZEDMIOT, ZAKRES I DEFINICJE
Artykuł 1
Przedmiot i zakres
1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne zasady wykonywania kontroli
urzędowych mających na celu sprawdzenie zgodności z regułami ukierunkowanymi w
szczególności na:
a) zapobieganie, eliminowanie lub ograniczanie dopuszczalnych poziomów
zagrożenia ludzi i zwierząt, bezpośrednio lub poprzez środowisko naturalne;

[…]
Artykuł 2
Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje ustanowione w art. 2 i
3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.
Stosuje się również następujące definicje:
1) “kontrola urzędowa” oznacza każdą formę kontroli, którą właściwy organ lub
Wspólnota wykonuje do celów sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i
żywnościowym, regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i ich dobrostanu;

[…]
7) “inspekcja” oznacza badanie wszelkich aspektów pasz, żywności, zdrowia
zwierząt i ich dobrostanu w celu sprawdzenia, czy ten aspekt lub apekty są
zgodne z wymaganiami prawnymi prawa paszowego i żywnościowego oraz regułami
dotyczącymi zdrowia zwierząt i ich dobrostanu
;
[…]
TYTUŁ II: KONTROLE URZĘDOWE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
ROZDZIAŁ I: ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE
[…]
3. Kontrole urzędowe przeprowadza się na każdym etapie produkcji, przetwarzania
i dystrybucji pasz lub żywności oraz zwierząt i produktów zwierzęcych. Obejmują
one kontrole przedsiębiorstw paszowych i żywnościowych, wykorzystania pasz i
żywności, magazynowania pasz i żywności, wszelkich procesów, materiałów,
substancji, działań lub czynności, łącznie z transportem stosowanym w
odniesieniu do pasz lub żywności, oraz żywych zwierząt, wymagane do osiągnięcia
celów niniejszego rozporządzenia.

[…]
Artykuł 5
Delegowanie zadań szczególnych związanych z kontrolami urzędowymi
1. Właściwy organ może delegować zadania szczególne związane z kontrolami
urzędowymi na rzecz jednego lub więcej organu kontrolnego zgodnie z ust. 2–4.
Wykaz zadań, które mogą lub nie mogą podlegać delegowaniu może być ustanowiony
zgodnie z procedurą określoną w art. 62 ust. 3.
Jednakże działania określone w art. 54 nie podlegają takiemu delegowaniu.
2. Właściwy organ może delegować zadania szczególne na rzecz określonego organu
kontrolnego tylko w przypadku gdy:
a) istnieje dokładny opis zadań, jakie organ kontrolny może wykonywać oraz
warunków, na jakich może organ ten je wykonywać
;
b) istnieje dowód, że organ kontrolny:
i) dysponuje wiedzą fachową, sprzętem oraz infrastrukturą wymaganą do
wykonywania zadań delegowanych na jego rzecz;
ii) dysponuje dostateczną liczbą odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych
pracowników;

oraz
iii) jest bezstronny i wolny od wszelkich konfliktów interesów w zakresie
realizacji zadań delegowanych na jego rzecz
;
c) organ kontrolny funkcjonuje i jest akredytowany zgodnie z normą europejską EN
45004 “kryteria ogólne dla funkcjonowania różnych rodzajów organów
przeprowadzających inspekcję” i/lub innymi normami, jeżeli są one właściwsze dla
danych zadań delegowanych;
d) laboratoria działają zgodnie z normami określonymi w art. 12 ust. 2;
e) organ kontrolny regularnie przekazuje wyniki przeprowadzonych kontroli
właściwemu organowi oraz w każdym przypadku, gdy zwróci się o to właściwy organ.
Jeżeli wyniki kontroli wykazują niezgodność lub wskazują prawdopodobieństwo
niezgodności, organ kontrolny niezwłocznie powiadamia właściwy organ;
f) istnieje sprawna i skuteczna współpraca pomiędzy właściwym organem
delegującym a organem kontrolnym.
3. Właściwe organy delegujące zadania szczególne na rzecz organów kontrolnych
organizują audyty i inspekcje organów kontrolnych w miarę konieczności. Jeżeli w
wyniku audytu lub inspekcji okaże się, że takie organy nie wykonują prawidłowo
zadań delegowanych na ich rzecz, właściwy organ delegujący może wycofać
delegację. Właściwy organ wycofuje delegację bezzwłocznie jeżeli organ kontrolny
nie podejmuje szybko właściwych działań zaradczych.
4. Każde Państwo Członkowskie mające zamiar delegować szczególne zadania
kontrolne na rzecz organów kontrolnych, zawiadamia o tym Komisję. Takie
zawiadomienie zawiera szczegółowy opis:
a) właściwego organu, który delegował zadanie;
b) zadania które zostało delegowane;
oraz
c) organu kontrolnego, na rzecz którego delegowano zadanie.
Artykuł 6
Pracownicy przeprowadzający kontrole urzędo
we
Właściwy organ zapewnia, aby każdy z jego pracowników przeprowadzający kontrole
urzędowe:
a) otrzymał, w zakresie swoich kompetencji, odpowiednie szkolenie umożliwiające
mu wypełnianie obowiązków w sposób kompetentny oraz przeprowadzanie kontroli
urzędowych w spójny sposób.
Szkolenie to obejmuje odpowiednie dziedziny
określone w załączniku II, rozdział I;
b) uaktualniał wiedzę w dziedzinach swoich kompetencji oraz w miarę konieczności
otrzymywał regularne szkolenia dodatkowe;
oraz
c) posiadał umiejętności w zakresie współpracy wielodyscyplinarnej.
[…]
Artykuł 8
Procedury kontrolne i weryfikacyjne
1. Właściwe organy przeprowadzają kontrole urzędowe zgodnie z udokumentowanymi
procedurami.
Procedury te obejmują informacje i wskazówki dla pracowników
wykonujących kontrole urzędowe, łącznie z między innymi dziedzinami określonymi
w załączniku II, rozdział II.
2. Państwa Członkowskie zapewniają istnienie procedur prawnych mających na celu
zapewnienie, aby pracownicy właściwych organów mieli dostęp do pomieszczeń i
dokumentacji będących w posiadaniu podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa
paszowe lub żywnościowe, tak żeby mogli realizować prawidłowo swoje zadania
.
3. Właściwe organy powinny zapewnić istnienie procedur:
a) mających na celu sprawdzenie skuteczności kontroli urzędowych jakie
przeprowadzają;
oraz
b) mających zapewnić, aby podejmowane były właściwe działania, gdy są niezbędne
oraz aby dokumentacja określona w ust. 1 była odpowiednio uaktualniana.
4. Komisja może ustanowić wytyczne dotyczące kontroli urzędowych zgodnie z
procedurą, określoną w art. 62 ust. 2.
Wytyczne mogą w szczególności zawierać zalecenia dotyczące kontroli urzędowych:
a) wykonywania zasad HACCP;
b) zarządzania systemami które podmioty prowadzące przedsiębiorstwa paszowe lub
żywnościowe realizują w celu spełnienia wymagań prawa paszowego i żywnościowego;
c) mikrobiologicznego, fizycznego i chemicznego bezpieczeństwa pasz i żywności.
Artykuł 9
Sprawozdania
1. Właściwy organ sporządza sprawozdania dotyczące kontroli urzędowych, które
przeprowadził.
2. Sprawozdania te obejmują opis celu kontroli urzędowych, zastosowane metody
kontroli, wyniki kontroli urzędowych oraz, tam gdzie jest to stosowne,
działania, jakie ma podjąć zainteresowany podmiot gospodarczy.
3. Właściwy organ przekazuje podmiotowi gospodarczemu kopię sprawozdania
określonego w ust. 2, co najmniej w przypadku niezgodności.
[…]
TYTUŁ V PLANY KONTROLI
Artykuł 41
Wieloletnie krajowe plany kontroli
W celu zapewnienia efektywnego wykonania art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
178/2002, reguł dotyczących zdrowia zwierząt i ich dobrostanu oraz art. 45
niniejszego rozporządzenia, każde Państwo Członkowskie przygotowuje jeden
zintegrowany wieloletni krajowy plan kontroli.

Artykuł 42
Zasady przygotowywania wieloletnich krajowych planów kontroli
1. Państwa Członkowskie
a) wykonują po raz pierwszy plan określony w art. 41 nie później niż do dnia 1
stycznia 2007 r.;
oraz
b) regularnie uaktualniają ten plan w świetle rozwoju sytuacji;
oraz
c) przekazują Komisji ostateczną wersję planu na jej wniosek.
2. Każdy wieloletni plan kontroli zawiera informacje ogólne dotyczące struktury
i organizacji systemów kontroli pasz i żywności oraz systemów kontroli zdrowia
zwierząt i ich dobrostanu
w zainteresowanym Państwie Członkowskim oraz
informacje w szczególności dotyczące:
a) celów strategicznych planu i w jaki sposób uszeregowania kontroli pod
względem pierwszeństwa oraz alokacja zasobów odzwierciedla te cele;
b) sklasyfikowania ryzyka danych działań;
c) wyznaczenia właściwych organów i ich zadań na poziomie centralnym,
regionalnym i lokalnym
oraz dotyczące zasobów udostępnionych tym organom;
d) ogólnej organizacji i zarządzania kontrolami urzędowymi na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym, łącznie z kontrolami urzędowymi w poszczególnych
zakładach;
e) systemów kontroli zastosowanych do różnych sektorów oraz koordynacji różnych
usług właściwych organów odpowiedzialnych za kontrole urzędowe w tych sektorach;
f) tam gdzie jest to stosowne, delegowania zadań na rzecz organów kontrolnych;
g) metod mających na celu zapewnienie zgodności z kryteriami operacyjnymi z art.
4 ust. 2;
h) szkolenia pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe określonych w art.
6;

i) udokumentowanych procedur określonych w art. 8 i 9;
j) organizacji i funkcjonowania planów awaryjnych odnoszących się do chorób
przenoszonych przez zwierzęta
lub pokarm, przypadków zanieczyszczenia pasz i
żywności albo innych zagrożeń dla zdrowia ludzi;
k) organizacji współpracy i pomocy wzajemnej.
3. Wieloletnie krajowe plany kontroli mogą być dostosowywane w trakcie ich
wykonywania. Zmiany mogą być dokonywane w świetle lub w celu uwzględnienia
czynników obejmujących:
a) nowe przepisy;
b) zagrożenie nowymi chorobami lub inne zagrożenia dla zdrowia;
c) istotne zmiany w strukturze, zarządzaniu lub funkcjonowaniu właściwych
organów krajowych;
d) wyniki kontroli urzędowych Państw Członkowskich;
e) wyniki wspólnotowych kontroli przeprowadzonych zgodnie z art. 45;
f) jakiekolwiek zmiany wytycznych określonych w art. 43;
g) wyniki badań naukowych;
h) wyniki audytów przeprowadzonych przez państwo trzecie w Państwie Członkowskim.
Artykuł 43
Wytyczne dotyczące wieloletnich krajowych planów kontroli
1. Wieloletnie krajowe plany kontroli określone w art. 41 uwzględniają wytyczne,
które mają być sporządzone przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 62
ust. 2. Wytyczne w szczególności:
a) wspierają spójne, wszechstronne i zintegrowane podejście do kontroli
urzędowych pasz i żywności, przepisów dotyczących zdrowia zwierząt i ich
dobrostanu oraz obejmują wszystkie sektory i wszystkie etapy łańcucha paszowego
i żywnościowego, łącznie z przywozem i wprowadzaniem;

b) określają oparte na stopniu zagrożenia priorytety i kryteria klasyfikacji
ryzyka danych działań oraz najskuteczniejsze procedury kontrolne;
c) określają inne priorytety oraz najskuteczniejsze procedury kontrolne;
d) określają etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji pasz i żywności,
łącznie z wykorzystaniem pasz, które zapewni najbardziej wiarygodne i
indykatywne informacje dotyczące zgodności z prawem paszowym i żywnościowym;
e) wspierają przyjęcie najlepszych praktyk na wszystkich poziomach systemu
kontroli;
f) wspierają rozwój skutecznych kontroli systemów śledzenia pochodzenia;
g) przekazują wskazówki dotyczące rozwoju systemów rejestrowania wykonania i
wyników działań kontrolnych;
h) odzwierciedlają właściwe normy organów międzynarodowych oraz zalecenia
odnoszące się do organizacji i funkcjonowania służb urzędniczych;
i) ustanawiają kryteria dotyczące przeprowadzania audytów określonych w art. 4
ust. 6;
j) określają strukturę sprawozdań rocznych wymaganych na mocy art. 44 oraz
informacje jakie należy zamieścić w takich sprawozdaniach;
k) wskazują główne wskaźniki realizacji, które mają być zastosowane przy
dokonywaniu oceny wieloletnich krajowych planów kontroli.
2. W miarę potrzeby, wytyczne są dostosowywane w świetle analizy sprawozdań
rocznych, które Państwa Członkowskie przedkładają zgodnie z art. 44 lub w
świetle kontroli wspólnotowych przeprowadzonych zgodnie z art. 45.
Artykuł 44
Roczne sprawozdanie
1. Rok po rozpoczęciu wykonywania wieloletnich krajowych planów kontroli, a
następnie corocznie, Państwa Członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie

wskazujące:
a) wszystkie zmiany dokonane w wieloletnich krajowych planów kontroli mające na
celu uwzględnienie czynników określonych w art. 42 ust. 3
;
b) wyniki kontroli i audytów przeprowadzonych w latach ubiegłych na podstawie
postanowień wieloletnich krajowych planów kontroli;
c) rodzaj i liczbę przypadków zidentyfikowanej niezgodności;
d) działania mające na celu efektywne funkcjonowanie wieloletnich krajowych
planów kontroli, łącznie z działaniami wykonawczymi i ich wynikami.
2. W celu wspierania spójnego sposobu ujęcia danych w tym sprawozdaniu, w
szczególności ujęcia wyników kontroli urzędowych, informacje określone w ust. 1
uwzględniają wytyczne, które mają być sporządzone przez Komisję zgodnie z
procedurą określoną w art. 62 ust. 2.
3. Państwa Członkowskie kończą przygotowywanie swoich sprawozdań i przekazują je
Komisji, w ciągu sześciu miesięcy od końca roku do którego sprawozdanie się
odnosi.

4. W świetle sprawozdań określonych w ust. 1, wyników wspólnotowych kontroli
przeprowadzonych zgodnie z art. 45 oraz wszelkich innych istotnych informacji,
Komisja sporządza roczne sprawozdanie dotyczące ogólnego funkcjonowania kontroli
urzędowych w Państwach Członkowskich. Sprawozdanie to może, tam gdzie jest to
stosowne, zawierać zalecenia dotyczące:
a) ewentualnych ulepszeń systemów kontroli urzędowych i audytów w Państwach
Członkowskich, obejmujących ich zakres, zarządzanie i wykonanie;
b) szczególnych działań kontrolnych odnoszących się do sektorów lub działań,
niezależnie od tego czy te sektory lub działania są objęte wieloletnimi
krajowymi planami kontroli;
c) skoordynowanych planów mających na celu odniesienie się do kwestii będących
przedmiotem szczególnego zainteresowania.
5. Wieloletnie krajowe plany kontroli oraz związane z nimi wytyczne są, tam
gdzie jest to stosowne, dostosowywane na podstawie konkluzji oraz zaleceń
zawartych w sprawozdaniu Komisji.
6. Komisja przedkłada swoje sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
oraz podaje je do publicznej wiadomości.
TYTUŁ VI DZIAŁALNOŚĆ WSPÓLNOTOWA
ROZDZIAŁ I: KONTROLE WSPÓLNOTOWE
Artykuł 45
Kontrole wspólnotowe w Państwach Członkowskich
1. Eksperci Komisji przeprowadzają ogólne i szczegółowe audyty w Państwach
Członkowskich. Komisja może powołać ekspertów z Państw Członkowskich do
udzielania pomocy swoim własnym ekspertom. Generalne i szczegółowe audyty
organizowane są we współpracy z właściwymi organami Państw Członkowskich.
Audyty
przeprowadza się na formalnych podstawach. Ich głównym celem, ogólnie, jest
zweryfikowanie, czy urzędowe kontrole mające miejsce w Państwach Członkowskich
odbywają się zgodnie z wieloletnim planem krajowych kontroli określonym w art.
41 oraz w zgodzie z prawem wspólnotowym. W tym celu, oraz aby zwiększyć
efektywność i skuteczność audytów, Komisja może, przed przeprowadzeniem takich
audytów, wnosić do Państw Członkowskich o jak najszybsze dostarczenie aktualnych
kopii planów krajowej kontroli.
2. Szczegółowe audyty i inspekcje w jednym lub w kilku szczególnych obszarach
mogą uzupełniać ogólne audyty. Te szczegółowe audyty i inspekcje służą w
szczególności:
a) weryfikacji wprowadzania w życie wieloletnich planów kontroli krajowych,
prawa paszowego i żywnościowego oraz ustawodawstwa dotyczącego zdrowia zwierząt
i dobrostanu zwierząt oraz mogą zawierać, gdy jest to właściwe, inspekcje na
miejscu urzędowych służb i administracji audytowanego sektora;
b) weryfikacji funkcjonowania i organizacji właściwych organów;
c) dochodzenia ważnych i powracających problemów w Państwach Członkowskich;
d) dochodzenia sytuacji wyjątkowych, pojawiających się problemów lub nowych
postępów w Państwach Członkowskich.
3. Komisja sporządza sprawozdanie ustaleń z każdej dokonanej kontroli.
Sprawozdanie to, jeżeli jest to właściwe, zawiera zalecenia dla Państw
Członkowskich dotyczące zwiększenia zgodności z prawem paszowym i prawem
żywnościowym oraz zasadami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
Komisja udostępnia publicznie swoje sprawozdania. W przypadku sprawozdań
dotyczących kontroli przeprowadzanych w Państwie Członkowskim, Komisja
przedstawia właściwym organom projekt sprawozdania aby przedstawiły one swoje
uwagi, uwzględnia te uwagi w końcowym sprawozdaniu oraz publikuje uwagi
właściwego organu wraz z końcowym sprawozdaniem.
4. Komisja ustanawia roczny program kontroli, przedstawiając go wcześniej
Państwom Członkowskim, oraz przedkłada sprawozdanie dotyczące jego wyników.
Komisja może zmienić program, uwzględniając postęp w zakresie pasz i
bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz zdrowia
roślin.
5. Państwa Członkowskie
a) podejmują właściwe działanie w świetle zaleceń wynikających z kontroli
Wspólnoty;
b) udzielają niezbędnej pomocy oraz zapewniają wszelką dokumentację oraz inne
wsparcie techniczne o które wnioskują eksperci Komisji, w celu umożliwienia im
efektywnego i skutecznego przeprowadzenia kontroli;
c) zapewniają, że eksperci Komisji mają dostęp do wszystkich pomieszczeń lub
części pomieszczeń oraz do informacji, włączając systemy komputerowe, mających
związek z wykonywaniem ich funkcji.
6. Szczegółowe zasady kontroli wspólnotowych w Państwach Członkowskich mogą być
ustanowione lub zmienione zgodnie z procedurą określoną w art. 62 ust. 3.
[…]
ROZDZIAŁ III: SZKOLENIE PERSONELU PRZEPROWADZAJĄCEGO KONTROLE
Artykuł 51
Szkolenie personelu przeprowadzającego kontrole
1. Komisja może organizować kursy szkoleniowe dla personelu właściwych organów
Państw Członkowskich odpowiedzialnego za urzędowe kontrole określone w
niniejszym rozporządzeniu. Te kursy szkoleniowe służą rozwojowi ujednoliconego
podejścia do urzędowych kontroli w Państwach Członkowskich.
Mogą one zawierać
szkolenia w zakresie:
a) wspólnotowego prawa paszowego i żywnościowego oraz zasad dotyczących zdrowia
zwierząt i dobrostanu zwierząt;

b) metod i technik kontroli, takich jak przeprowadzanie audytów systemów, które
podmioty gospodarcze utworzyły w celu dostosowania się do prawa paszowego i
żywnościowego, zasad dotyczących zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt;

[…]
Artykuł 55
Sankcje
1. Państwa Członkowskie ustanawiają zasady stosowania sankcji obowiązujących w
przypadku naruszeń prawa
paszowego i żywnościowego oraz innych przepisów
wspólnotowych odnoszący się do ochrony zdrowia zwierząt i ich dobrostanu oraz
podejmują wszelkie niezbędne środki zapewniające ich wprowadzenie. Przewidziane
sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2. Państwa Członkowskie powiadamiają bezzwłocznie Komisję o przepisach mających
zastosowanie w przypadku naruszeń prawa paszowego i żywnościowego oraz o
wszelkich późniejszych zmianach.

[…]
TYTUŁ VIII DOSTOSOWANIE PRAWODAWSTWA WSPÓLNOTOWEGO
[…]
Artykuł 58
Zmiany w dyrektywie 97/78/WE
W dyrektywie 97/78/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:
“Kontrole weterynaryjne produktów z państw trzecich wprowadzanych na jednym z
terytoriów wymienionych w załączniku I przeprowadzane są przez Państwa
Członkowskie zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz z rozporządzeniem (WE) nr
882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urzędowych kontroli
przeprowadzanych w celu zapewnienia weryfikacji zgodności z prawem paszowym i
żywnościowym, zasadami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt [
*]
Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 808/2003 (Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 1)..”
[…]
TYTUŁ X: PRZEPISY KOŃCOWE
Artykuł 67
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.
Jednakże art. 27 i 28 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we
wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu, dnia 29 kwietnia 2004 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego
P. Cox
Przewodniczący
W imieniu Rady
M. Mc dowell
Przewodniczący
[…]

Kontakt

Zapisz się na nasz newsletter
i otrzymuj najnowsze informacje.

Nasza społeczność na Facebooku Nasza społeczność na Facebooku

Ratuj Konie :
E-mail : info@ratujkonie.pl
Tel. : 797 649 508
BNP Paribas 19 1600 1462 1030 9079 0000 0025

Biuro :
Fundacja Międzynarodowy Ruch
na Rzecz Zwierząt - Viva!
ul. Kawęczyńska 16/39
03-772 Warszawa
www.viva.org.pl

KRS 0000135274
NIP 525-21-91-290
Regon 016409834

Ładowanie treści wpisu

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.